Khóa Học Kế Toán | Thực Hành Tổng Hợp Thực Tế

Những nguyên tắc khi định khoản


Cách định khoản kế toán – Nguyên tắc khi định khoản kế toán

            -  Phải xác định Tài khoản ghi Nợ trước Tài khoản ghi Có sau, không được gộp các định khoản giản đơn thành định khoản phức tạp vì sẽ khó cho công tác kiểm tra, đối chiếu mà phân tích rõ ràng của KT. Có thể tách định khoản phức tạp thành định khoản giản đơn.

            *Định khoản giản đơn chỉ liên quan đến hai Tài khoản

            VD: Rút tiền gửi Ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

                        Nợ TK 111

                              Có TK 112

            *Định khoản phức tạp: Là định khoản có liên quan ít nhất đến ba Tài khoản

            VD:  Mua hàng về nhập kho có thuế VAT 10%

                        Nợ TK 156

                        Nợ TK 1331

                             Có TK 331

            VD:  Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

                        Nợ TK 334

                             Có TK 3383 (BHXH) 6%

                             Có TK 3384 (BHYT) 1,5%

                             Có TK 3389 (BHTN)  1%

 

.  Tổ chức Kế toán

            -  Là phương tiện để ghi chép một cách có hệ thống các nghiệp vụ Kế toán tài chính phát sinh, phát sinh theo thời gian cũng như theo đối tượng. Đối với công tác Kế toán, việc quan trọng nhất phải hiểu sổ sách để phản ánh kịp thời các nghiệp vụ phát sinh, nó là nguồn số liệu quan trọng nhất nhằm phục vụ cho công việc lập Báo cáo tài chính cung cấp cho quá trình thanh tra, kiểm tra.

            - Chutrình Kế toán trên sổ bao gồm 4 công đoạn:

            +  Mở sổ: Phải lựa chọn, Nhật ký sổ cái, Nhật ký chung, NKTK hoặc tờ 01/ĐK-MST.

            +  Ghi sổ -> ĐK

            +  Sửa chữa sai sót -> Phải có cách của nó.

            +  Khoá sổ:

                        *Tháng 1: Khoá sổ 2 dòng

                        + Dòng 1: Cộng phát sinh trong kỳ

                        + Dòng 2: Số dư trong kỳ

                        *Tháng 2: Từ tháng thứ 2 trở đi bắt buộc phải khoá sổ 4 dòng

                        + Dòng 1: Cộng phát sinh trong kỳ

                        + Dòng 2: Số phát sinh tháng trước mang ra (dòng 1 trong tháng 1)

                        + Dòng 3: Phát sinh luỹ kế đến tháng này (dòng 1 + dòng 2)

                        + Dòng 4: Số dư đến tháng nay

 

 

            *  Cách kế sổ:

            VD: Tháng 1

 

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN